Please help me to translate the verb I was

How do I say “I was”? Is it “Ana kad”? For example “Ana kad 3awni”? I’m so confused.

I was: Ana Knt…
You were (masculin): nta knt
You were(feminine): nti knti
He was: houwa kan
She was: hiya kant
You (plural) were: Ntouma kntou
They were: houma kanou