Klima slang...wash t3wani?

mab9ash 3ndi sbr
jibtiha las9a?
wash tar lik lfriykh
madirch mn l7aba 9oba
9frtiha/ka7altiha a sat
malk/i sahya
drrg 3liya zlaftk

Shokran bzaff :slight_smile: