help please

labase 3eleke zene ,we rape yechafeke ,we koleye mazeyane ,we raneye dema tanatefakerake ,we raneye tanabereke we ne moute 3elaeke bousa kebera me la3eneya9e x

How are you doing beauty, & may Lord heal you, eat well, i always think of you, i love you & i’m dying for you, big kiss to you little neck