ghazal

jjjjjjjjjjjjjj
what will moroccans say?

euuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhhhhh
wejedti l3chaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ??? lmatch 9erreb ysali

in lghazal a mad
not in general
jjjjjjjjjjjjj

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh u didnt find this ghazal :S