1 short question

im a girl do i have to say

ana fi9a or ana fi9 (im awake)

ana kont na3sa or ana kont na3s (i was sleeping)

if u re a girl so , u ve to say :
ana fi9a
ana kont na3ssa

thankyuu :slight_smile:

:wink: